Donijeta Odluka o financiranju za projekt Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada “KLISA”

8 listopada , 2020, 3:19 pm

Iznimno nam je drago što je prepoznata kvaliteta projektne prijave Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada “KLISA” te je odobrenjem projekta Ministarstvo odlučilo poduprijeti provedbu istog.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o financiranju za projektni prijedlog Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada “KLISA” (KK.06.1.3.13.0009). Navedeni projektni prijedlog je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada (šifra poziva KK.06.3.1.13) u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, a nositelj je Općina Pitomača.

Upravljačko tijelo odgovorno za upravljanje i provedbu OPKK je
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dok je Posredničko tijelo razine 1 za ovaj Poziv Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te je Posredničko tijelo razine 2 za ovaj Poziv Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Provedbom projekta Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada “KLISA” sanirati će se i zatvoriti navedeno odlagalište na području općine Pitomače te uskladiti sa važećom zakonskom regulativom: Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19). Sanacijom odlagališta neopasnog otpada osigurati će se sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Odlagališta zatvorenog neopasnog otpada “Klisa” će se sanirati jer ne zadovoljava uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19) te je prestala s radom, a nakon sanacije odlagalište se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada. Aktivnosti projekta su: izvedba temeljnog brtvenog sustava sa sustavom prikupljanja procjednih voda, iskop i premještanje cjelokupnog otpada na uređenu plohu, prekrivanje otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnja sustava za otplinjavanje, izgradnja sustava za prikupljanje/odvodnju oborinskih voda, formiranje zelenog pojasa/krajobrazno uređenje, izgradnja ograde. Nakon sanacije i konačnog zatvaranja, odlagalište će postati zelena površina. Vrijeme provedbe projekta je 30 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 28.629.944,88 HRK, dok maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85%, odnosno maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta je 24.335.453,14 HRK.