Javni natječaj za direktora/icu tvrtke DRAFT d.o.o.

27 ožujka , 2020, 2:39 pm

Na temelju članka 21. Društvenog ugovora Trgovačkog društva DRAFT d.o.o. (u nastavku Društvo) i Odluke Skupštine društva DRAFT d.o.o. o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje Direktora/ice Društva DRAFT d.o.o od 26. ožujka 2020. godine, Skupština društva dana 27. ožujka 2020. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje Direktora/ice Društva

Direktor/ica imenuje se na vrijeme od pet godina, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno).

1. Za izbor i imenovanje Direktora/ice Društva može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– magistar struke

– najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama

– iskustvo u provedbi EU projekata najmanje 3 godine

– iskustvo u organizaciji socijalnih usluga

– iskustvo u vođenju turističke agencije (osposobljenost za voditelja poslova u turističkoj   agenciji)

– komunikacijske vještine

– organizacijske sposobnosti

– poznavanje rada na računalu

– poznavanje jednog stranog jezika, najmanje B1 stupanj

– vozačka dozvola B kategorije.

2. Za Direktora/icu Društva ne može biti imenovana osoba:

– koja je kažnjena za kazneno djelo propisano odredbom čl. 239.st. 2.toč. 1. Zakona o trgovačkim društvima,

– protiv koje je izrečena mjera sigurnosti propisana odredbom čl. 239.st. 2.toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opis poslova:

 – zastupa Društvo i odgovara za zakonitost rada Društva;

 – upravlja radom Društva (planira, organizira, koordinira, prati i nadzire poslovanje Društva)

 – upravlja imovinom Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika

 – brine o urednom i točnom vođenju poslovnih knjiga Društva

 – donosi godišnji financijski plan i izvještaj o radu Društva

 – brine se da Društvo ostvaruje poslovnu politiku i planirane rezultate poslovanja

 – predlaže Skupštini nova rješenja u pravcu poboljšanja i unapređenja rada Društva

 – predlaže Skupštini donošenje općih akata Društva

 – izvršava odluke Skupštine Društva

 – potpuna samostalnost u radu i odlučivanju o stručnim pitanjima, ograničena samo u smjernicama Direktora i Skupštine Društva

 – obavlja i druge poslove Direktora/ice utvrđene zakonom.

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ broj 82/08).

           Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

 – životopis

 – dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

 – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

 – dokaz o radnom stažu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– vlastoručno potpisanu Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. st. 2. točke. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

            Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

            Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

            Skupština Društva ukoliko smatra potrebnim, može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanja, sposobnost i vještinu kandidata prijavljenih na natječaj.

            Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih testova, rješavanja zadataka, provjerom praktičnog rada na određenim poslovima, intervjuom.

            Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

        3. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se u elektronskom obliku u roku od osam (8) dana od objave Javnog natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača i internetskim stranicama Društva, na e-adresu: info@draftdoo.hr s naznakom: „Prijava na Javni natječaj za imenovanje Direktora/ice Društva DRAFT d.o.o. “.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Skupštine Društva

                                                                                                   Željko Grgačić