Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga.

21 prosinca , 2023, 8:13 am

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga.

U smislu ovog Natječaja, projekt može imati primjenu u jednom ili više područja, pri čemu je potrebno definirati jedno područje kao primarno: 

1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.

 2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.

3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Projekt mora biti cjelovit. U slučaju primjene projekta u više područja, aktivnosti u različitim područjima moraju biti povezane i zajednički doprinositi ostvarenju osnovnog cilja projekta.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), koje:

– podnesu ponudu i dostave svu obveznu dokumentaciju – nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave, – nemaju poslovne račune u blokadi, 

– nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu, 

– ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Sredstva se dodjeljuju u iznosu do najviše 80.000,00 eura po projektu, odnosno najviše do: 

– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,

– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka, 

– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske

Opravdani troškovi su: 

– Troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom, 

– Troškovi informiranja i vidljivosti projekta te ostali troškovi za koje ponuditelj obrazloži u ponudi da su neophodni za ostvarenje ciljeva projekta

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je opravdan trošak ako nije povrativ.

Razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Natječaja i završava 30. lipnja 2026. godine

Podnošenje ponuda na Natječaj započinje 20. prosinca 2023. godine. 

Rok za dostavu ponuda na Natječaj završava 19. veljače 2024. godine.

Više informacija na poveznici.