Javni natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) (JN ZO/ENU-1/2023)

29 lipnja , 2023, 10:00 am

Predmet Javnog natječaja za projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) (u daljnjem tekstu: Natječaj) je sufinanciranje projektnih aktivnosti unutar dva niže navedena prioritetna područja Natječaja: zaštita okoliša i energetska učinkovitost.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti Udruga:
• koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja,
• koja je programski usmjerena na rad u jednom od područja: ekologije, zaštite okoliša i prirode, speleologije, zaštite mora i morskog okoliša, klimatskih promjena, odrżivog razvoja, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, elektromobilnosti, energetskog siromaštva, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
• koja djeluje u službi općeg zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrdenim Ustavnom Republike Hrvatske,
• koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
• koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava iz prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora,
• koja nema dospjelih nepodmirenih i/iIi nereguliranih dugovanja prema Fondu,
• nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave i
• nemaju poslovne račune u blokadi.

Udruga može podnijeti prijavu na Natječaj samostalno ili u partnerstvu. Prijavu na Natječaj podnosi udruga koja je nositelj projekta.

Prihvatljive aktivnosti kod projekata usmjerenih na zaštitu okoliša su:
– Projekti sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe
– Organiziranje ekoloških akcija čišćenja podmorja
– Organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada iz speleoloških objekata
– Aktivnosti za podizanje svijesti o otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama
– Pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša
– Promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka

Prihvatljive aktivnosti kod projekata usmjerenih prema energetskoj učinkovitosti:
– Provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti
– Provođenje    aktivnosti       informiranja   javnosti          o   mjerama    energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
– Provođenje     aktivnosti     informiranja     javnosti    o   mjerama suzbijanja energetskog siromaštva

Svaka udruga može kao nositelj projekta prijaviti i ugovoriti najviše dva 2 projekta, pri čemu se dvije projektne prijave istog prijavitelja mogu odnositi samo na provedbu različitih aktivnosti iz točke 1. Natječaja (nije moguće prijaviti dva projekta za istu aktivnost).

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 438.000,00 EUR. Fond odobrava donacije sukladno postotnom učešću utvrđenom općim aktima Fonda. Najmanji iznos donacije koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.650,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 10.600,00 EUR. Provedba projekta mora biti dovršena najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora. Projekti se moraju provoditi na području Republike Hrvatske. Rok za prijavu podnošenjem ponude je 31. kolovoz 2023. godine.

Više informacija na linku.