Javni natječaj za zapošljavanje Recepcioner/ka – administrativni/a djelatnik/ca

14 lipnja , 2024, 10:39 am

Na temelju članka 13. Društvenog ugovora Trgovačkog društva DRAFT d.o.o. (u nastavku Društvo), direktor Društva dana 13. lipnja 2024. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje Recepcioner/ka – administrativni/a djelatnik/ca

Raspisuje se Javni natječaj za izbor Recepcioner/ka – administrativni/a djelatnik/ca

  1. Kandidati za izbor Recepcioner/ka-administrativni/a djelatnik/ca moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– srednja stručna sprema (3 godine i više)

– radno iskustvo minimalno 1 godina na odgovarajućim poslovima

– poznavanje jednog stranog jezika  (najmanja razina A1)

– poznavanje rada na računalu

– komunikacijske i organizacijske sposobnosti

– vozačka dozvola B kategorije.

 

 OPIS POSLOVA:

Opis poslova i zadataka za navedeno radno mjesto:

– izradu i prikupljanje dokumentacije vezano uz različite faze provedbe projekata ili upravljanje centrima za posjetitelje (evidencije, izvješća, zapisnici…)

– priprema i prikupljanje financijske dokumentacije za izvještavanje u provedbi projekta ili upravljanje centrima za posjetitelje (putnih naloga, platnih lista, računa, bankovnih          izvadaka…)

– sudjelovanje u izradi izvještaja (financijskih i programskih) s voditeljem projekata ili  centrima za posjetitelje

– praćenje provedbe projektnih aktivnosti i potrošnje projektnih sredstava

– suradnja s dionicima, knjigovodstvenim servisom, bankama i dobavljačima

– suradnja s partnerskim organizacijama

– prihvat posjetitelja, komunikaciju s korisnicima i klijentima, dogovaranje termina

– logističko-administrativne aktivnosti potrebne za uredno poslovanje

– organizaciju događanja, edukativnih aktivnosti, radionica

– redovitu objavu novosti o radu organizacije na web stranicama i društvenim mrežama

– obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Društva.

 

  1. Recepcioner/ka – administrativni/a djelatnik/ca zapošljava se na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz o radnom stažu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

  1. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se isključivo elektronskim putem na adresu e-pošte: info@draftdoo.hr, ili osobno na adresu društva: Kladare 19C, Kladare u roku od sedam (7) dana od objave Javnog natječaja na internetskoj stranici Društva i HZZ-a (od 13.06.2024. do 19.06.2024.).

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.