Javni poziv – Program održivog razvoja lokalne zajednice

2 siječnja , 2024, 9:03 am

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Program održivog razvoja lokalne zajednice koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima. Program je strukturiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

 Prihvatljivi prijavitelji su: jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na području jedinice lokalne samouprave prihvatljivog podnositelja zahtjeva.

Podnositelji/prijavitelji podnose zahtjev za financiranje projekta od 2. siječnja 2024. godine do najkasnije 2. veljače 2024. godine.

 Pravila financiranja

 • Vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše do 100.000,00 eura  s PDV-om
 • Za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu najviši iznos financiranja koji se može dodijeliti prema ovom Pozivu je 50.000,00 eura s PDV-om.
 • Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 eura ) s PDV-om.

 Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta može iznositi najviše do:

 • 90 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz I. i II. skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti
 • 80 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike iz III. i IV. skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti

 Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 2. siječnja 2024. godine do predaje Završnog izvješća o provedbi projekta, odnosno 30. travnja 2025. godine, uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za provedbu Projekta mogu koristiti samo u 2024. godini.

 Prihvatljive su građevine iz područja:

1) Društvene i javne infrastrukture:

 • predškolske građevine (jaslice, dječji vrtići, male škole),
 • školske građevine (osnovne škole, srednje škole, visoke škole, specijalne škole, školsko-sportske dvorane i školska igrališta, školske kuhinje),
 • građevine zdravstvene zaštite,
 • građevine namijenjene skrbi za starije i nemoćne osobe,
 • građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba (domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, muzeji i slične građevine društvene namjene),
 • javne sportske građevine (osim neprihvatljivih)
 • dječja igrališta i igraonice
 • građevine javne uprave

2) Komunalne infrastrukture:

 • sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, uz uvjet da je sekundarna mreža spojena na vodoopskrbni sustav u funkciji,
 • sustavi oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da je sustav spojen na glavnu kanalizacijsku mrežu,
 • sanacija klizišta i sprječavanje erozije,
 • nerazvrstane ceste (uključujući male mostove, odvodnju prometnica, potporne i zaštitne zidove, kružne tokove i sl.),
 • nogostupi i biciklističke staze u/između naselja,
 • plinske mreže, niskonaponske, komunikacijske mreže,
 • javna rasvjeta,
 • parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza,
 • parkovi i trgovi u naseljima,
 • punionice električnih vozila,
 • mrtvačnice, platoi i ograde oko groblja.

 3) Gospodarske infrastrukture:

 • komunalna infrastruktura do i unutar postojećih poslovnih zona (vodovod, odvodnja, energetske i komunikacijske mreže, prometnice),
 • Poslovni (radni) prostori u svrhu pokretanja i razvoja poduzetničkih pothvata (prostori za potrebe poduzetničkih/poslovnih inkubatora, prenamjena građevina u vlasništvu podnositelja za obavljanje gospodarskih aktivnosti),
 • Građevine namijenjene promociji i plasmanu lokalnog područja (tržnice, etno i tematske kuće i sl.),
 • Infrastrukturne građevine u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare, biciklističke staze izvan naselja, tematski parkovi i sl.).

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),
 • trošak izvođenja radova,
 • trošak usluga nadzora gradnje,
 • trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko nije jedini trošak projekta),
 • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).