Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe 13.11.2023.

13 studenoga , 2023, 2:19 pm

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je dana 14. rujna 2022. godine u Narodnim novinama broj 106/22 objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe EE otpada (KLASA: 351-04/22-04/15, URBROJ: 517-05-2-1-22-2) od 1. rujna 2023. godine.

Sukladno gore citiranom Javnom pozivu Ministarstva, ovlaštenja za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme (u daljnjem tekstu: EE otpad) su dodijeljena ovlaštenicima, po ključnim brojevima EE otpada i po vrstama EE otpada i vrstama proizvoda prema kategorijama EE otpada.

Prihvatljive kategorije EE otpada su:

Prijavitelj može podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za obavljanje poslova sakupljanja u svrhu obrade EE otpada za koje nije izdana ovlaštenje radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe EE otpada (u daljnjem tekstu: ugovor o obavljanju poslova sakupljanja i obrade EE otpada) isključivo za sve vrste i ključne brojeve EE otpada sa popisa. Naknada za sakupljanje i obradu EE otpada s popisa ovog Javnog poziva, koju će Fond isplaćivati osobama koje sklope ugovor s Fondom, propisane su sukladno
važećim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje gospodarenje EE otpadom u Republici Hrvatskoj.

Rok za podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o obavljanju poslova sakupljanja i obrade EE otpada počinje teći od prvog dana nakon objave na mrežnim stranicama Fonda (https://fzoeu.hr), te traje 60 dana od objave ovog Javnog poziva.

Više informacija na poveznici.