Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu

29 studenoga , 2023, 12:23 pm

Objavljen je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu kojim Ministarstvo kulture i medija financira programe i aktivnosti koje potiču sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, kako bi se ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvarala nova publika.

Kroz Javni poziv se financiraju programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti interdisciplinarne i nove kulturne i umjetničke  prakse, književnost, kulturna baština i film te programi međunarodne kulturne suradnje.

Pravo na podnošenja prijava imaju: samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kao i sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dvije godine (registracija, opis dosadašnjeg rada i postignuća).

Sredstva se dodjeljuju u sljedećim programskim djelatnostima:
1.    Jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje  aktivnosti usmjerenih na razvoj publike
-stručna i profesionalno vođena istraživanja publike u svrhu definiranja ciljnih skupina, segmentacije publike ili izrade baze rezultata istraživanja dostupne javnosti
-jačanje kapaciteta organizacije i razmjena znanja kroz edukativne programe usmjerene na razvoj inovativnih i interdisciplinarnih pristupa publici
-stvaranje partnerstva među organizacijama u području razvoja publike
-organizacija, suorganizacija ili pohađanje profesionalnih edukacija u području razvoja publike
-izrada profesionalnog plana razvoja publike ili strategije u organizacijama uz mentorsko vođenje.
 
2.    Razvoj programa
-programi aktivnog uključivanja publike u umjetnička i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju
-aktivnosti koje sustavno povećavaju pristup i sudjelovanje ranjivih skupina (djeca i mladi, starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.) u kulturnim i umjetničkim programima
-razvoj inovativnih digitalnih sadržaja i modela za interaktivnu komunikaciju s publikom (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒  live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.) kojima će se povećati vidljivosti kulturnih i umjetničkih programa
-aktivnosti umrežavanja i stvaranje partnerstva na programima razvoja publike
-programi osmišljavanja i provedbe suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja.

U okviru programske djelatnosti razvoja programa posebno će se vrednovati:
-aktivnosti koje su nadogradnja postojećeg umjetničkog i kulturnog programa prijavitelja /suradnika
-programi onih organizacija koje su provele ili provode aktivnosti jačanja kapaciteta za razvoj publike: stručno provedena istraživanja i razrađen plan razvoja publike koji uključuju opis predviđenog učinka, služeći se kvalitativnim (navesti npr. ciljanu dobnu skupinu, geografsko područje, navike posjećivanja kulturnih i umjetničkih programa) i kvantitativnim (brojčanim) pokazateljima.

Svaki predlagatelj može prijaviti najviše 1 program.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 3.000,00 eura.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 10.000,00 eura.

Programi koji nisu prihvatljivi za financiranje:
1. programi koji po svojim temeljnim karakteristikama ne pripadaju programskoj djelatnosti razvoja
publike
2. programi koji nisu prijavljeni u skladu s propozicijama Poziva i Uputa
3. programi za koje je Ministarstvo kulture i medija već osiguralo programska sredstva u okviru Poziva
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu
4. programi koji spadaju u redovite djelatnosti distribucije programa i redovite marketinške djelatnosti
5. programi prijavitelja koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija.

Prihvatljivi troškovi:
-honorari voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike
-troškovi promotivnih materijala koji se odnose na aktivnosti u okviru ovoga Poziva
-troškovi smještaja i putni troškovi voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u
programu razvoja publike
-troškovi najma prostora za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovoga Poziva
-nabava tehničke opreme za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovog Poziva

Prijave se podnose u elektroničkom obliku na online obrascu br. 24 (e-prijavnici) – Prijavnica za programe razvoja publike za 2024. godinu, koji je dostupan na mrežnim stranicama (https://eprijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica).
Prijave se podnose u razdoblju od 28. studenoga do 29. prosinca 2023. godine do 17 sati.
Više informacija na poveznici.