Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekta – iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa

21 lipnja , 2023, 7:41 am

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  objavljuje javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa (JP EU-5/2023).

Predmet ovog javnog poziva je sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za:

  • Razvoj novih tehnologija  i pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa na koji se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom.

Otpad koji je po ovom Javnom pozivu prihvatljiv, a na koji se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom je komunalni otpad, biootpad, biorazgradivi otpad te sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom  gorivi otpad (gorivo iz otpada).

Prihvaćat će se i pilot-projekti koji u svrhu energetskog iskorištavanja potencijala otpada koriste energiju iz obnovljivih izvora.

Svrha ovog Javnog poziva je potaknuti pripremu projekata za razvoj novih tehnologija i pilot- projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa.

Pravo na korištenje sredstava Fonda u svojstvu Korisnika po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti trgovačka društva u javnom i privatnom vlasništvu:

trgovačka društva (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • podnesu prijavu za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
  • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
  • ostvaruju pravo na dodjelu sredstava Fonda koja podliježu pravilima o dodjeli de minimis potpora iz Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni 61.107 i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/1, 24.12.2013) i Uredbe Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215/2020, 7.7.2020.) (u daljnjem tekstu: de minimis Uredba) sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: Program dodjele de minimis potpora),
  • nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave, nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu, odnosno koji pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava Fonda, nemaju poslovne račune u blokadi,
  • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju izrade projektno-tehničke dokumentacije za koju se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

DODJELA SREDSTAVA

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva (subvencije) trgovačkimdruštvima najviše do 100% iznosa opravdanih trakova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 50.000,00 eura po jednoj prijavi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 400.000,00 eura.

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 19. lipnja 2023. godine od 9:00 sati.

Za sve dodatne informacije posjetite link.