Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini

27 ožujka , 2023, 9:19 am

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva je 50.000.000,00 eura.

Udio sredstva Programa sufinanciranja učešća Korisnika u provedbi EU projektaodređuje se u visini do 50% od vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik družan osigurati iz vlastitih izvora.

Udio sredstava Programa sufinanciranja učešća Korisnika u provedbi EU Projekata u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima , određuje se u visini do 80% od vlastitog učešća  u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), te ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zahtjevi se zaprimaju od 24. ožujka zaključno do 30. travnja 2023. godine.

Prihvatljiva područja i troškovi sufinanciranja sredstvima Programa su sva prihvatljiva područja za financiranje navedena u okviru programskih dokumenata za korištenje:

  • Sredstva europskih i strukturnih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj  u financijskom razdoblju od 2014.-2020. utvrđenih u Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj  u financijskom razdoblju 2014.-2020.
  • Sredstva Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP-a i kraljevine Norveške u razdoblju 2014.-2021. utvrđenih Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske  o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. – 2021. godine između  Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske, te Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. – 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske.

Sredstva programa dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora u provedbi EU projekta, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja. 

Više informacija dostupno je na linku.