Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini

27 ožujka , 2023, 12:29 pm

Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini ukupne vrijednosti 2.061.418,00 eura.

Najmanji iznos sufinanciranja po sportskoj manifestaciji koji prijavitelj može zatražiti je 40.000,00 EUR, a najveći 200.000,00 EUR s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60% od cjelokupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije. Ostatak sredstava potrebnih za organizaciju sportske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Cilj ovog natječaja je poticanje i potpora organizacije velikih sportskih manifestacija koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, ali i promidžba sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unaprjeđenje sustava sporta te međunarodne sportske promocije naše zemlje.

Odobreni iznos sufinanciranja isplatit će se korisniku sufinanciranja u dva navrata i to u iznosu od 60% iznosa navedenog u ugovoru o sufinanciranju organizacije velike sportske manifestacije u roku ne kraćem od 15 dana prije početka održavanja manifestacije, a ostalih 40% iznosa isplatit će se 60 dana nakon završetka sportske manifestacije.

Prijavitelj na Natječaj mora biti pravna osoba – udruga, koja je osnovana sukladno Zakonu

o udrugama te ispunjava sljedeće uvjete:

 • ukupni proračun za organiziranje manifestacije iznosi minimalno 300.000,00 eura;
 • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
 • upisana je u Registar sportskih djelatnosti – registrirana za obavljanje sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu ili upisana u Evidenciju pravnih osoba u sportu Nacionalnog informacijskog sustava u sportu;
 • uskladila je svoj Statut s odredbama Zakona o udrugama i Zakona o sportu ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda);
 • svojim statutom je opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet sufinanciranja;
 • pravodobno je i u cijelosti ispunila ugovorene obveze preuzete na temelju prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu turizma i sporta i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora;
 • ima materijalne i ljudske resurse za organizaciju prijavljene velike sportske manifestacije;
 • osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga;
 • protiv osobe/a ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela iz članka 111. Zakona o sportu;
 • osoba ovlaštena za zastupanje udruge i osoba ovlaštena za zastupanje partnera nije pravomoćno osuđena za prekršaj i kaznena dijela iz članka 48. stavku 2. alineji c) i d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
 • uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, što dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija – Porezne uprave;
 • za prijavljenu veliku sportsku manifestaciju osigurala je sredstva za sufinanciranje i iz ostalih izvora u iznosu ne manjem od 40% iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije

Prihvatljivi partner može biti udruga, ustanova ili trgovačko društvo upisani u registar sportske djelatnosti i registrirani za obavljanje sportske djelatnosti sukladno Zakonu o sportu.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 22. ožujka do 22. travnja 2023. godine.

Više informacija dostupno je na linku.