O G L A S za prijam u radni odnos gerontodomaćice (m/ž) na određeno vrijeme

25 svibnja , 2017, 1:20 pm

O G L A S

za prijam u radni odnos gerontodomaćice (m/ž) na određeno vrijeme

Na temelju Ugovora o pružanju socijalnih usluga sklopljenog s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Klasa; 550-01/17-03/10, Urbroj: 519-05-2-1/4-17-2 i Rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga pomoć u kući Virovitičko-podravske županije, Klasa: UP/I-550-01/16-01/01, Urbroj: 2189/1-10/2-16-4 od 31. siječnja 2017. godine, direktor t.d. DRAFT d.o.o. dana 25. svibnja 2017. objavljuje 

O G L A S

za prijam u radni odnos gerontodomaćice (m/ž) na određeno vrijeme

 

  1. GERONTODOMAĆICA – NKV izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od 6 mjeseci,

– početak radnog odnosa  01. lipnja 2017. godine,

– najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima brige o starijim i nemoćnim osobama.

 

Opći uvjeti za prijem:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Opis poslova određen je Zakonom o socijalnoj skrbi, Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga i Rješenjem centra za socijalnu skrb Virovitica, Podružnica Pitomača pojedinačno za svakog korisnika.

Uvid u opis poslova može se izvršiti u prostoriji t.d. DRAFT d.o.o., Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

– prijava na oglas,

– životopis s naznakom poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo na poslovima za radno mjesto na koje se prijavljuje

– osobna iskaznica (presliku obje strane)

– presliku radne knjižice (stranice s osobnim podacima, podaci o školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i stažu – za dokazivanje ostvarenog radnog staža do 1. srpnja 2013.) ili/i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (za dokazivanje ostvarenog radnog staža nakon 1. srpnja 2013.)

– potvrdu ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje ostvaren radni staž od najmanje 6 mjeseci na odgovarajućim poslovima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja Ugovora o radu.

 

Prijava na oglas podnosi se u roku od 3 dana od objave, odnosno do zaključno 29. svibnja 2017. godine na adresu: DRAFT d.o.o., Ljudevita Gaja 267I, 33405 Pitomača, s naznakom “Oglas za prijam u radni odnos gerontodomaćice”. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima će natjecatelji biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

pomocukuci