Objavljen Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

20 prosinca , 2021, 12:34 pm

Slika /dokumenti/Javni poziv 2022/baština/baština poziv_2.jpg

Ministarstvo kulture i medija objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Prijave se mogu podnijeti do 31. siječnja 2022. godine.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi koja se odnose na zaštitu i očuvanje kulturne baštine i kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, objavljenim kriterijima te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture i medija, uvažavajući posljedice dvaju snažnih potresa koji su utjecali na planiranje ulaganja u zaštitu i očuvanje kulturnih dobara osobito na području pogođenih potresom, uvrstit će se programi:

– zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,
– zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,
– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,
– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.

Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Izvor: min-kulture.gov.hr