Obnova javne kulturne infrastrukture

11 prosinca , 2023, 7:50 am

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”.

Svrha Poziva: Povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Predmet Poziva: Ulaganja u unapređenje (obnovu i/ili opremanje) javne kulturne infrastrukture.

Ukupna alokacija bespovratnih sredstava: 70.000.000,00 EUR

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:  200.000,00 EUR

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 6.000.000,00 EUR

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) te jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave

Područja: Kultura, Socijalna uključenost

 Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85%.

 Prihvatljive aktivnosti:

  1. Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.)
  2. Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture
  3. Upravljanje projektom i administracija
  4. Promidžba i vidljivost projekta

 Projektni prijedlog se podnosi putem informacijskog sustava za Program te osim popunjenog prijavnog obrasca, sadrži druge obrasce i priloge kako su definirani ovim Pozivom.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.02.2024. 09:00:00

 Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2024. 12:00:00