OBRTNA SREDSTVA COVID-19 MJERA HBOR-a

23 travnja , 2020, 8:35 am

1. KORISNICI KREDITA

 • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.
 • Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.

Korisnici kredita trebaju dokazati posljedice pandemije uzrokovane pandemijom COVID-19 (koronavirusa).

2. NAMJENA KREDITA

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, i osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama

4. IZNOS KREDITA

U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000,00 kn. Najviši iznos kredita ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi transakcije i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a.

5. VALUTA KREDITA

 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR
 • kunski kredit

6. KAMATNA STOPA

 • 2,00% godišnje, fiksna za HBOR-ov dio kredita u modelu podjele rizika

Ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora, umanjenje kamatne stope za prvu godinu otplate kredita moguće je do 0,00% godišnje. Ovisno o raspoloživosti izvora financiranja, bit će razmotreno dodatno umanjenje kamatne stope i za 2. i 3. godinu otplate kredita.

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 50 milijuna kuna ili više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti).

7. NAKNADE

 • bez naknade

8. ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA

 • do 6 mjeseci
 • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje

Sredstva se isplaćuju na račune dobavljača/izvođača radova i/ili na račun korisnika kredita, ovisno o namjeni obrtnih sredstava.

9. ROK OTPLATE

 • do 3 godine, uključujući poček do 1 godine.

10. NAČIN OTPLATE

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

11. INSTRUMENTI OSIGURANJA

 • instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR

Izvor: HBOR.hr