Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“

22 ožujka , 2023, 3:08 pm

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisuje poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“.

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta što uključuje građenje i opremanje novih RD ili nabavu mobilnih RD, naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave (JLS) gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad, niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih RD.

Svrha Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 8.500.000,00 EUR / 64.043.250,00 HRK od čega je predviđeno:

 • 5.300.000,00 EUR / 39.932.850,00 HRK za obalne/otočne JLS-ove kao prijavitelje,
 • 3.200.000,00 EUR / 24.110.400,00 HRK za ostale JLS-ove kao prijavitelje.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva iznosi:

Reciklažna dvorišta – građevine:

 • najniži iznos 67.000,00 EUR / 504.811,50 HRK
 • najviši iznos  840.000,00 EUR / 6.328.980,00 HRK

Mobilna reciklažna dvorišta:

 • najniži iznos 13.300,00 EUR / 100.208,85 HRK
 • najviši iznos  33.000,00 EUR / 248.638,50 HRK

Iznos bespovratnih sredstava iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu Poziva su JLS-ovi u skladu s člankom 84., stavkom 1. ZGO-a. Iznimno od prethodno navedenog, Grad Zagreb je prihvatljivi Prijavitelj za RD-građevine, međutim nije prihvatljivi Prijavitelj za mobilna RD.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

RECIKLAŽNA DVORIŠTA- GRAĐEVINE:

 • priprema projektno-tehničke dokumentacije
 • građenje RD u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja, što uključuje izvedbu građevinskih i drugih radova (pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole) te nabava opreme za RD u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada;
 • opremanje informatičkom i uredskom opremom za potrebe rada RD;
 • aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe RD;
 • aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom;
 • aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu RD;
 • nadzor radova, odnosno stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
 • usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove vođenja projekta, razvoj i praćenje Plana provedbe projekta, upravljanja provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i svim ugovorima sklopljenim za provedbu projekta, administracija, financijsko upravljanje, izvještavanje, priprema i provedba javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);
 • izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovnika/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom.
 • aktivnosti informiranja i vidljivosti.

MOBILNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA:

 • nabava mobilnog RD
 • izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovnika/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom.
 • aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 25. travnja 2023. u 9:00h. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 27. lipnja 2023. godine do 11:00 h.

Više informacija na linku.