Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2023. godini

3 svibnja , 2023, 7:50 am

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje „Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2023.“

Opći cilj Poziva je omogućavanje pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

Prihvatljivi prijavitelj su organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti i socijalne djelatnosti) koje imaju sjedište i obavljaju djelatnosti na području Republike Hrvatske.

Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj:

  • prilagodba umjetničkog i/ili kulturnog sadržaja za osobe s jednom ili više vrsta invaliditeta, i djecu i mlade s jednom ili više teškoća u razvoju
  • povećanje vidljivosti programa za osobe s invaliditetom, i djecu i mlade s teškoćama u razvoju kroz izradu priručnika, publikacija i provedbu ostalih aktivnosti usmjerenih ka poticanju i promociji dobrih praksi u osiguranju pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom, i djecu i mlade s teškoćama u razvoju
  • promicanje i jačanje vidljivosti vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture.

Korisniku financijske potpore sredstva se mogu osigurati samo za namjenski dio troškova koji je potreban za provedbu programa.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 €.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 €.

Prijave se podnose putem interneta na obrascu (e-prijavnici) br. 26 koji je dostupan na stranicama Ministarstva kulture i medija:  https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnicaUz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 27. travnja 2023. godine do 27. svibnja 2023. godine, do 17 sati.

Više informacija o samom Pozivu nalaze se na linku.