Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

10 srpnja , 2024, 11:55 am

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“.

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Aktivnosti prihvatljive za financiranje u okviru Poziva su aktivnosti koje pridonose ostvarivanju svrhe i pokazatelja Poziva, odnosno aktivnosti ulaganja u proizvodnju električne energije iz OIE za vlastite potrebe:

 • Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu (ongrid) pri čemu učinkovitost fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20%;
 •  Izgradnja elektrane na biomasu pri čemu prosječna godišnja učinkovitost proizvodnje korisne topline u postrojenju mora iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa Prijavitelja;
 • Izgradnja elektrane na bioplin pri čemu prosječna godišnja učinkovitost proizvodnje korisne topline u postrojenju mora iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjet za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata – maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%, odnosno maseni udio sirovina dobivenih siliranjem žitarica, livadnih trava ili drugih poljoprivrednih ili energetskih usjeva ne može biti veći od 30% masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini;
 • Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) na lokaciji OIE elektrane, samo uz provođenje aktivnosti pod brojem A1. i/ili A2. i/ili A3 pri čemu sustav za skladištenje električne energije godišnje apsorbira najmanje 75 % svoje energije iz izravno povezane opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora;
 •  Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Po ovom Pozivu prihvatljivi su troškovi:

 • Izgradnje integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula, pretvarača (invertera) i ostalog DC i AC razvoda instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže, priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka, opreme obračunskog mjernog mjesta nužno potrebnog za spajanje elektrane na mrežu, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) FN elektrane, gromobranske instalacije FN elektrane te ostale opreme, mjerenja i ispitivanja potrebnih za pravilan rad sustava;
 • Izgradnje elektrane na biomasu za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz biomase, opreme obračunskog mjernog mjesta nužno potrebnog za spajanje elektrane na mrežu, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) elektrane te ostale opreme, mjerenja i ispitivanja potrebnih za pravilan rad sustava;
 • Izgradnje elektrane na bioplin za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz bioplina, opreme obračunskog mjernog mjesta nužno potrebnog za spajanje elektrane na mrežu, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) elektrane te ostale opreme, mjerenja i ispitivanja potrebnih za pravilan rad sustava;
 • Postavljanja sustava za skladištenje električne energije (baterije) do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za skladištenje energije (baterije), pri čemu kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najveće ukupne dnevne proizvodnje električne energije za vlastite potrebe, sustava za nadzor i upravljanje te ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava;
 • Projektantskog nadzora i stručnog nadzora što uključuje troškove usluga projektantskog nadzora i troškove usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer;
 • Koordinacije zaštite na radu što uključuje troškove usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 100.000,00 eura.

Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u sklopu ovog Poziva koji može biti dodijeljen za financiranje projektnih prijedloga po Prijavitelju, uključujući i sva povezana društva sukladno Prilogu I. Uredbe o općem skupnom izuzeću iznosi 5.000.000,00 eura.

Maksimalni intenziteti potpore  koji se mogu dodijeliti su sljedeći:

 • za ulaganja u proizvodnju OIE, uključujući visokoučinkovitu kogeneraciju na temelju obnovljivih izvora energije:
  • Mikro i malo poduzeće: 65 %  prihvatljivih troškova;
  • Srednje poduzeće: 55 %  prihvatljivih troškova;
  • Veliko poduzeće : 45 %  prihvatljivih troškova.
 •  za ulaganja u skladištenje energije, samo uz provođenje ulaganja iz prethodne točke:
  • Mikro i malo poduzeće: 50 %  prihvatljivih troškova;
  • Srednje poduzeće: 40 %  prihvatljivih troškova;
  • Veliko poduzeće : 30 %  prihvatljivih troškova.

Podnošenje projektnih prijedloga na Poziv započinje 9. srpnja 2024. godine u 09:00 sati.

Rok za dostavu projektnih prijedloga na Poziv završava 9. rujna 2024. godine u 09:00 sati.