Raspisan javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za pružanje usluga u zajednici SPEKTAR

23 studenoga , 2023, 1:52 pm

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. i 151/22), članka 204. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) i članka 26. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Spektar, klasa: 011-01/23-01/02, urbroj: 2189-16-5-23-3 od 8. rujna 2023., Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Spektar raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za pružanje usluga u zajednici Spektar – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od četiri godine, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.

Uvjeti:

– završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti

– najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom

– hrvatsko državljanstvo.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci kandidata/kandidatkinje (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela i adresu elektroničke pošte).

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kandidatkinje obvezni su priložiti:

1. dokaz o završenoj stručnoj spremi (preslika diplome),

2. životopis,

3. dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od 30 dana,

4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana (izvornik)

6. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke pri zapošljavanju prema članku 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Kandidatom/kandidatkinjom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela pravodobnu i urednu prijavu na javni natječaj zajedno sa svim prilozima, te koja ispunjava formalne uvjete javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s prilozima, navedenim u tekstu javnog natječaja, dostavljaju se poštom u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Spektar, Trg kralja Tomislava 8, 33405 Pitomača, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Centra za pružanje usluga u zajednici Spektar«.

Ako se kandidat/kandidatkinja poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), odnosno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji odnosno članku 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21). Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pd, https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf, https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Prijavom na javni natječaj, kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni da poslodavac može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Za kandidata/kandidatkinju koji bude odabran za ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici Spektar tražit će se od nadležnog tijela uvjerenje da ne postoje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Spektar na razdoblje od četiri godine na puno radno vrijeme.

Centar za pružanje usluga u zajednici Spektar zadržava pravo poništiti javni natječaj u svakom trenutku.

O rezultatima javnog natječaja prijavljeni kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Centar za pružanje usluga
u zajednici Spektar, Pitomača