Raspisan Javni natječaj za prodaju službenog vozila putem pisanih ponuda

23 listopada , 2020, 9:53 am

Temeljem članka 21. Društvenog ugovora Trgovačkog društva DRAFT d.o.o. (u nastavku Društvo) i Odluke o prodaji službenog vozila putem pisanih ponuda (broj odluke 29/10) od 20. listopada 2020. godine, Društvo raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA PUTEM PISANIH PONUDA

I. PREDMET PRODAJE

1. Društvo prodaje službeno vozilo marke OPEL, tip ASTRA 1.7 CDTI, snaga motora 59 Kw, godina prve registracije 2005., prijeđenih 526.000 km, po početnoj natječajnoj cijeni od 4.700,00 kuna (slovima: četiritisućesedamstotina kuna). Vozilo je redovno održavano, a Društvo je drugi vlasnik.

II. UVJETI PRODAJE

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 470,00 kuna, odnosno 10 % od početne natječajne cijene. Jamčevina se uplaćuje na IBAN račun Društva –  HR1224020061100976390, s naznakom Jamčevina-Astra. Izabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ostalima će se vratiti beskamatno, u roku od 15 dana, po izvršenom izboru.

2. Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske kao i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na pokretninama na području Republike Hrvatske.

3. Prodaja se vrši po sistemu «viđeno-kupljeno».

4. Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv, adresa, odnosno sjedište i OIB ponuditelja,

– preslika osobne iskaznice (ako je ponuditelj fizička osoba), odnosno izvadak iz odgovarajućeg registra (ako je ponuditelj pravna osoba),

– ponudbenu cijenu izraženu u kunama, točno ispisanu brojkama i slovima (u slučaju neslaganja mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima),

– dokaz o uplaćenoj jamčevini i broj računa na koji će se jamčevina vratiti ukoliko ponuditelj ne uspije na natječaju.

III. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

1. Pismene ponude s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučenom pošiljkom ili neposrednom dostavom u prostorije Društva s naznakom: DRAFT d.o.o., Povjerenstvo za javni natječaj DRAFT d.o.o., Kladare 19c, 33405 Kladare «NE OTVARATI – JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA PUTEM PISANIH PONUDA», do zaključno 30. listopada 2020. godine do 12,00 sati kada će se održati otvaranje pristiglih ponuda.

3. Nepotpune ponude, ponude s ponudbenim iznosom manjim od početne cijene i ponude pristigle nakon spomenutog roka neće se razmatrati.

IV. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

1. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom natječajnom cijenom uz uvjet da je ponuda kompletna.

2. Natjecatelj čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija u obvezi je u roku od 8 dana od dana primitka Odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključiti Ugovor o kupoprodaji s Društvom kojim će se urediti međusobna prava i obveze, u skladu s uvjetima iz natječaja, a ne učini li to na opisani način smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat jamčevine. Kupoprodajnim ugovorom utvrdit će se rok isplate ponuđene cijene.

3. Kupoprodajnu cijenu iz Ugovora kupac je u obvezi isplatiti prije preuzimanja vozila.

4. Troškovi promjene vlasništva snosit će kupac.

V. INFORMACIJE I UVID

1. Zainteresirani mogu tražiti informacije na kontakt 091 613 9616.

2. Društvo zadržava pravo poništenja ovog javnog natječaja bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezno prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju predmetnog vozila, i u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.