Raspisan javni natječaj za zapošljavanje recepcioner/ka – administrativni/a djelatnik/ca

3 listopada , 2023, 7:25 am

Na temelju članka 21. Društvenog ugovora Trgovačkog društva DRAFT d.o.o. (u nastavku Društvo) i Odluke Skupštine društva DRAFT d.o.o. o raspisivanju Javnog natječaja za Recepcioner/ka – administrativni/a djelatnik/ca od 15. rujna 2023. godine, Društvo dana 02. listopada 2023. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 za zapošljavanje Recepcioner/ka – administrativni/a djelatnik/ca

            Raspisuje se Javni natječaj za izbor Recepcioner/ka – administrativni/a djelatnik/ca

            1. Kandidati za izbor Recepcioner/ka-administrativni/a djelatnik/ca moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

            – srednja stručna sprema turističkog, pravnog ili ekonomskog smjera

– radno iskustvo minimalno 1 godina na odgovarajućim poslovima

            – poznavanje jednog stranog jezika  (najmanja razina B1)

            – poznavanje rada na računalu

            – komunikacijske i organizacijske sposobnosti

            – vozačka dozvola B kategorije.

            OPIS POSLOVA:

            Opis poslova i zadataka za navedeno radno mjesto:

            – izradu i prikupljanje dokumentacije vezano uz različite faze provedbe projekata ili upravljanje centrima za posjetitelje (evidencije, izvješća, zapisnici…)

            – priprema i prikupljanje financijske dokumentacije za izvještavanje u provedbi projekta ili            upravljanje centrima za posjetitelje (putnih naloga, platnih lista, računa, bankovnih     izvadaka…)

            – sudjelovanje u izradi izvještaja (financijskih i programskih) s voditeljem projekata ili centrima za posjetitelje

            – praćenje provedbe projektnih aktivnosti i potrošnje projektnih sredstava

            – suradnja s dionicima, knjigovodstvenim servisom, bankama i dobavljačima

            – suradnja s partnerskim organizacijama

            – prihvat posjetitelja, komunikaciju s korisnicima i klijentima, dogovaranje termina

            – logističko-administrativne aktivnosti potrebne za uredno poslovanje

            – organizaciju događanja, edukativnih aktivnosti, radionica

            – redovitu objavu novosti o radu organizacije na web stranicama i društvenim mrežama

            – obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Društva.

            2. Recepcioner/ka – administrativni/a djelatnik/ca zapošljava se na neodređeno vrijeme.

  Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

             – životopis

             – dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

 – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

 – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

             – dokaz o radnom stažu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo.

            Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

            Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

            Skupština Društva ukoliko smatra potrebnim, može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanja, sposobnost i vještinu kandidata prijavljenih na natječaj.

            Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih testova, rješavanja zadataka, provjerom praktičnog rada na određenim poslovima, intervjuom.

            Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

            3. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se isključivo elektronskim putem na adresu e-pošte: info@draftdoo.hr, ili osobno na adresu društva: Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača u roku od sedam (7) dana od objave Javnog natječaja na internetskoj stranici trgovačkog društva (od 02.10.2023. do 09.10.2023.).

            O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.