Raspisan javni natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika

18 rujna , 2023, 1:14 pm

Na temelju članka 21. Društvenog ugovora Trgovačkog društva DRAFT d.o.o. (u nastavku Društvo) i Odluke Skupštine društva DRAFT d.o.o. o raspisivanju Javnog natječaja za Stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata od 15. rujna 2023. godine, direktor Društva dana 18.09.2023.godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje Stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata

Raspisuje se Javni natječaj za izbor Stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata.

1. Kandidati za izbor Stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– visoka stručna sprema ili sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke       iz područja društvenih znanosti, pravnog ili ekonomskog smjera

– osposobljenost za metodologiju upravljanja projektnim ciklusom

– radno iskustvo minimalno 1 godinu na odgovarajućim poslovima

– poznavanje jednog stranog jezika  (razina najmanje B1)

– poznavanje rada na računalu

– komunikacijske i organizacijske sposobnosti

– vozačka dozvola B kategorije.

OPIS POSLOVA:

Opis poslova i zadataka za navedeno radno mjesto:

– obavlja složenije poslove vezane uz prikupljanje informacija o potrebama i projektnim      idejama, te sudjeluje u planiranju dinamike pripreme  i provedbe projekata za prijavu na natječaje i pozive Europske unije

– obavlja složenije poslove vezane uz pripremu projektnih prijedloga, pružanja stručne pomoći    u svim fazama pripreme i provedbe projekata te u poštivanju procedura

– prati stanje i propise iz područja Europske unije  posebno vezane uz korištenje sredstava       Europske unije za sufinanciranje projekata te obavlja

– obavlja administrativno tehničke i uredske poslove Društva vezane za pripremu i provedbu             projekata

– obavlja administrativne tehničke poslove

– obavlja poslove suradnje vezano uz pripremu i provedbu projekata

– osigurava suradnju s predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Društvenim ugovorom i općim aktima Društva-         

– obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Društva.

2. Stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata zapošljava se na neodređeno vrijeme.

  Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

 – životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

 – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

 – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz o radnom stažu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Skupština Društva ukoliko smatra potrebnim, može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanja, sposobnost i vještinu kandidata prijavljenih na natječaj.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih testova, rješavanja zadataka, provjerom praktičnog rada na određenim poslovima, intervjuom.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

3. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se isključivo elektronskim putem na adresu e-pošte: info@draftdoo.hr, ili osobno na adresu društva: Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača u roku od sedam (7) dana od objave Javnog natječaja na internetskoj stranici trgovačkog društva. (od 18.09.2023. do 25.09.2023.)

            O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.