Raspisan javni natječaj za zapošljavanje voditelja/ce centra za posjetitelje

3 listopada , 2023, 7:34 am

Na temelju članka 21. Društvenog ugovora Trgovačkog društva DRAFT d.o.o. (u nastavku Društvo) i Odluke Skupštine društva DRAFT d.o.o. o raspisivanju Javnog natječaja za Voditelja centra za posjetitelje od 15. rujna 2023. godine, Društvo dana 06. listopada 2023. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 za zapošljavanje Voditelja/ce centra za posjetitelje

            Raspisuje se Javni natječaj za izbor Voditelja/ce centra za posjetitelje.

            1. Kandidati za izbor Voditelja/ce centra za posjetitelje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

            – visoka stručna sprema ili sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke       iz područja društvenih znanosti, turističkog, pravnog ili ekonomskog smjera

– radno iskustvo minimalno 2 godine na odgovarajućim poslovima

            – osposobljenost za upravljanja posjetiteljima (licenca turističkog vodiča ili voditelja          poslovnice)

            – poznavanje najmanje dva strana jezika  (prvi strani jezik razina najmanje B1)

            – poznavanje rada na računalu

            – komunikacijske i organizacijske sposobnosti

            – vozačka dozvola B kategorije.

            OPIS POSLOVA:

            Opis poslova i zadataka za navedeno radno mjesto:

            – obavlja administrativno tehničke i uredske poslove Društva vezane za upravljanje i vođenje centra za posjetitelje

            – obavlja administrativne tehničke poslove

            – prati propise iz djelokruga rada Društva

            – obavlja poslove suradnje vezano uz upravljanje i vođenje centra za posjetitelje

            – osigurava suradnju s predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora

            – vodi odgovarajuće evidencije i registre vezano uz svoj djelokrug rada

            – obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Društvenim ugovorom i općim aktima Društva

            – obavlja i druge poslove po nalogu Direktora Društva.

            2. Voditelj/ca centra za posjetitelje zapošljava se na neodređeno vrijeme.

  Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

             – životopis

             – dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

 – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

  – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

             – dokaz o radnom stažu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo.            

             Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

            Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

            Skupština Društva ukoliko smatra potrebnim, može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanja, sposobnost i vještinu kandidata prijavljenih na natječaj.

            Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih testova, rješavanja zadataka, provjerom praktičnog rada na određenim poslovima, intervjuom.

            Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

            3. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se isključivo elektronskim putem na adresu e-pošte: info@draftdoo.hr, ili osobno na adresu društva: Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača u roku od sedam (7) dana od objave Javnog natječaja na internetskoj stranici trgovačkog društva (od 06.10.2023. do 13.10.2023.).

            O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.